DUG logo

Bakgrunn for modellen

Bakgrunnen for DUG - Modellen

«Kultur gir helse» var et nasjonalt prosjekt satt i gang av Helse og sosialdepartementet og Norsk kulturråd i 1997 – 1999. Gjennom lokal prosjektet i Rygge kommune, ble dans et satsningsområde for barn og unge. Danseverkstedsmodellen, nå kjent som Dans Uten Grenser ble utviklet med virkemiddel som: Ung til ung formidling, arbeid med flerkulturelt fellesskap, spredning av gode holdninger, verdier, bevisstgjøring av unge sine valg m.m.

Dans Uten Grenser ble etablert i 1996 og har siden utviklingen av prosjektet formidlet dans og danseverksteds – modellen til kommuner rundt i Norge. Sogn og Fjordane var første fylke som satsa stort på dans i 2006. Alle kommuner som ønskte et dansetilbud med ungdommer selve i spissen, skulle få mulighet til dette.

Danseverkstedene skulle være et positivt fritidstilbud for barn og unge. I starten spesielt rettet inn mot inaktiv ungdom.

Målet var å styrke psykisk helse gjennom mestring og sosial deltakelse. Det var viktig å fremme fysisk aktivitet og sunn livsstil, samt tydeliggjøre gode holdninger og med det hindre tidlig debut av alkohol- og rusbruk. Det var spesielt viktig at danseverkstedet ble et tilbud som alle kunne delta på uavhengig av kjønn, etnisitet, utseende og familieøkonomi.

Alle kommunene som deltok i danseverkstedsatsningen i 2006, fikk ei forholdsvis liten egenandel. Gjennom Folkehelseprogrammet (2005-2012) tok fylkeskommunen store deler av kostnadene med etableringa. I startfasen brukte Fylkeskommunen omfattende ressurser til kontakt med kommunene og til koordinering og samordning inn mot «Dans uten grenser», som eier av modellen og som faglig og praktisk utøver av satsingen. Kommunene måtte sørge for forankring av danseverkstedet og sette av en stillingsressurs (voksenkontakt) med ansvar for å rekruttere danseglade ungdommer. Disse ungdommene fikk opplæring som unginstruktører. Videre skulle kommunene følge opp instruktørene i opplæringsfasen, samt i det viktige arbeidet med å etablere og drifte danseverkstedet.

Høsten 2006 startet 59 ungdommer fra fem kommuner (Luster, Sogndal, Leikanger, Balestrand og Høyanger) på det første opplæringsløpet. Opplæringen varte i 9 måneder. Da denne var ferdig, startet alle kommunene opp sitt lokale danseverksted. Den neste gruppen startet opplæringen i 2007 og besto av ungdommer fra 9 kommuner. I løpet av 18 måneder fikk unge fra 14 kommuner opplæring innen ulike dansestiler og koreografi, samt skolering i hvordan et danseverksted skal drives både praktisk og økonomisk.

Sponsorer til fylkesturné 2022

Nyhetsbrev