DUG logo

Ungdom som formidlere

Ungdom som formidlere

Ung til ung formidling er en metode for å skape endring i kunnskap, holdninger, ferdigheter og i beste fall endre atferd hos individ og grupper.

Målsettningen med ung til ung formidling – er først og fremst å lære dem det de trenger for å bli selvstendige og ansvarlige. Ungdom som formidler et budskap, påvirker lettere andre unge, og har større forebyggende effekt. Ungdommene sitter i alle ledd og er med og tar beslutninger som gjelder sitt eget danseverksted.

Sentrale fordeler med metoden er at ungdom som formidlere på mange områder kan ha større påvirkning overfor barn og unge enn det voksne har. Unge har bedre kontakt i ungdomsmiljøet og kan nå skjulte og utsette grupper. Ung til ung-formidling er definert som en offentlig strategi for helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge (St. meld.17 (1999-2000), St. Meld. 39 (2001-02).

Sponsorer til fylkesturné 2022

Nyhetsbrev